Comissaria de la Policia

Comissaria de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra al Vendrell

equipament institucional Abast del treball executat:
c/ César Martinell i Brunet, 16-20 Fase d’obra

El Vendrell (Tarragona)

Direcció de l’execució de les obres.
Complimentació de llicències.
Obra nova Supervisió econòmica de l’obra.
Seguiment del pla d’obres.
Programa: Gestió de certificacions.
Àrea accés públic restringit Informes de seguiment i control a la propietat. 2007-2008
Àrea atenció al públic Gestió de les escomeses.
Àrea de persones detingudes Control de qualitat de l’obra. Promotor
Àrea de serveis dels mossos Coordinació mediambiental. Departament d’Interior
Generalitat de Catalunya
Fase d’entrega de l’obra
Recepció de les obres. Arquitecte
Contractació de serveis i subministraments. Josep M. Botey i Associats SL
Superfície 3.679,10 m2 Gestió dels repassos.
Constructora
cost 4.988.042,79 € Contratas y Obras SA