Televisió de Catalunya

Ampliació edifici CEI. Televisió de Catalunya

Ampliació edifici CEI. TV3 Abast del treball executat:
c/de la TV3 s/n Fase prèvia al projecte Gestió de certificacions.
Sant Joan Despí Elaboració del programa de l’edifici. Informes de seguiment i control a la propietat.
    Gestió de les escomeses.
Nova planta Fase de projecte  
Realització estat d’amidaments. Fase d’entrega de l’obra
Programa: Seguiment i supervisió del projecte. 2007-2010 en curs
Bar-cafeteria Confecció del pressupost i quadres de preu. Recepció de les obres.
Magatzems Estudi de seguretat i salut de les obres.
Arxius Programa de control de qualitat. Contractació de serveis i subministraments.
Espais Tècnics Gestió dels repassos.
Fase d’obra Promotor
  Direcció de l’execució de les obres. Televisió de Catalunya, SA.
Supervisió de l’estat econòmic de l’obra. Arquitectes
  Informes d’incidències. Josep Benedito i Rovira,
Superfície 5.531,60 m2 Disseny i manteniment de la web de comunicació de l’obra. Xavier Farré i Riba
  Complimentació de llicències. Constructora
cost (pem)
4.481.705,23 €
Supervisió econòmica de l’obra. 1ª fase: COMSA
  Seguiment del pla d’obres. 2ª fase: SEROM