Universitat Politècnica de Catalunya

edifici A0. Universitat Politècnica de Catalunya

centre universitari Abast del treball executat:
campus nord Fase prèvia al projecte Confecció d’informes per a proposta d’adjudicació.
c/ Jordi Girona Salgado Elaboració del programa de l’edifici. Contractació del contractista.
08034 Barcelona Confecció plecs de clàusules administratives i tècniques del Contractació de direcció d’obra i d’execució d’obra,
Nova planta concurs per la redacció del projecte. coordinació de seguretat i salut, control de qualitat.
Procés de licitació. Fase d’obra
Programa: Avaluació d’ofertes. Complimentació de llicències.
casal de l’estudiant Confecció d’informes per a proposta d’adjudicació. Supervisió econòmica de l’obra.
Contractació de l’equip d’Arquitectura. Seguiment del pla d’obres.
àrees d’estudi Tramitació del dret de superfície de la parcel·la. Gestió de certificacions.
serveis generals Fase de projecte Informes de seguiment i control a la propietat.
serveis comuns Encaix urbanístic del projecte. Gestió de les escomeses.
  Seguiment i supervisió del projecte. Fase d’entrega de l’obra
Fase prèvia a l’execució de l’obra Recepció de les obres.
  Confecció plecs de clàusules administratives i tècniques del Contractació de serveis i subministraments.
Superfície 9.800 m2 concurs per la redacció del projecte. Gestió dels repassos.
  Procés de licitació. 1999-2005
cost (pem) 7.620.000 € Avaluació d’ofertes.
Arquitecte Constructores
Jaume Llobet Llobet Ferrovial Agroman SA
Construcciones Decó, SA
Necso Entrecanales Cubiertas SA
Entrecanales Cubiertas SA
Servei d’Obres i Manteniment SL