Direcció General de Seguretat

Seu de la Direcció General de Seguretat Ciutadana a Barcelona

equipament institucional Abast del treball executat:  
trav. Les Corts – c/ Berguedà Fase prèvia al projecte Fase d’entrega de l’obra
c/ Taquígraf Garriga – c/ Prat d’en Rull Elaboració del programa de l’edifici. Recepció de les obres.
08028 Barcelona Fase de projecte Contractació de serveis i subministraments.
Nova Planta Realització estat d’amidaments. Gestió dels repassos.
Seguiment i supervisió del projecte.  
Programa: Confecció del pressupost i quadres de preu. 2003-2006
Àrea de Direcció General Programa de control de qualitat.  
Àrea d’Administració i Serveis Fase d’obra Promotor
Àrea de Recursos Humans Direcció de l’execució de les obres. Departament d’Interior
Àrea de Recepció de Públic i altres Complimentació de llicències. Generalitat de Catalunya
Àrea de Comissaria d’accés restringit Supervisió econòmica de l’obra.  
Àrea de Comissaria d’atenció al públic Seguiment del pla d’obres. Arquitectes
Àrea de Caserna i Mossos Gestió de certificacions. Josep Benedito i Rovira
Àrea de Persones Restringides Informes de seguiment i control a la propietat. Agustí Mateos i Duch
Superfície 18.851,24 m2 Gestió de les escomeses.
  Control de qualitat de l’obra. Constructora
cost 23.292.556,61 € Coordinació mediambiental. Necso Entrecanales Cubiertas SA