Edifici Wellington

Edifici Wellington 1. Instituts de recerca. Campus de la Ciutadella

Abast del treball executat:
c/Wellington Fase prèvia al projecte Seguiment del pla d’obres.
c/Ramón Turró Elaboració del programa de l’edifici. Gestió de certificacions.
Informes de seguiment i control a la propietat.
Nova planta Gestió de les escomeses.
Fase de projecte
Programa: Realització estat d’amidaments. 2003-2008
Sala d’actes Seguiment i supervisió del projecte.
Aules Confecció del pressupost i quadres de preu.
Departamnets Estudi de seguretat i salut de les obres.
Despatxos Programa de control de qualitat. Promotor
Fase d’obra Universitat Pompeu Fabra
Direcció de l’execució de les obres.
Supervisió de l’estat econòmic de l’obra. Arquitectes
Informes d’incidències. NAVARRO BALDEWEG ASOCIADOS. S.L
Superfície 2.100 m2 Disseny i manteniment de la web de comunicació de l’obra.
Complimentació de llicències. Constructora
cost (pem) 5.198.014,72 € Supervisió econòmica de l’obra. SERVEIS D’OBRES I MANTENIMENT, SL. (SEROM)