Casa de Catalunya

Casa de Catalunya a Perpinyà

Centre Cultural Abast del treball executat:
1, Rue de la Fusterie Fase prèvia al projecte Seguiment del pla d’obres.
Perpinyà Contractació de l’equip tècnic a França Gestió de certificacions.
Habilitació de l’equip d’arquitectura a l’estat Francés Informes de seguiment i control a la propietat.
Rehabilitació i reforma integral Fase de projecte Gestió de les escomeses.
Redacció del Projecte executiu Control de qualitat
Programa: Expedient de conservació del Patrimoni Seguiment de la Seguretat i Salut
Sala exposicions Fase d’obra Fase d’entrega de l’obra
Despatxos Complimentació de llicències. Recepció de les obres.
Sala polivalent Supervisió econòmica de l’obra. Contractació de serveis i subministraments.
Gestió dels repassos.
Promotor
GISA
Arquitectes
Superfície 811,2m2 Josep Benedito / Jaume Llobet
Constructora
cost (pem)
190.000.000 pts
Natur System