Departament d’Interior

Rehabilitació Nova Seu del Departament d’Interior a Barcelona

equipament institucional Abast del treball executat:
Pg/ Sant Joan, 39-41 Fase prèvia al projecte Fase d’entrega de l’obra
Barcelona Elaboració del programa de l’edifici. Recepció de les obres.
Fase de projecte Contractació de serveis i subministraments.
Realització estat d’amidaments. Gestió dels repassos.
Seguiment i supervisió del projecte.
Programa: Confecció del pressupost i quadres de preu. 2006-2007
Sala de premsa Programa de control de qualitat.
Aules Fase d’obra Promotor
Despatxos Direcció de l’execució de les obres. Departament d’Interior
Sales Reunions Complimentació de llicències. Generalitat de Catalunya
Sales d’espera Supervisió econòmica de l’obra.
Menjador / Office Seguiment del pla d’obres. Arquitectes
Hivernacle Gestió de certificacions. Josep Benedito i Rovira
Informes de seguiment i control a la propietat. Agustí Mateos i Duch
Superfície 3.784,92 m2 Gestió de les escomeses.
Control de qualitat de l’obra. Constructora
cost 6.428.219,36 € Coordinació mediambiental. Contratas y Obras SA